نماز و قرآن


نابترین ترانه

ای نابترین ترانه دل
ایینه ی عاشقانه دل
فرصت بده تا که با تو باشم
ای لحظه عارفانه دل
آرامش تن به خاطر تست
ای زمزمه شبانه دل
سر سبز شود دل از خیالت
ای رویش جاودانه دل
رخسار مرا تو شستشو ده
در بارش بی بهانه دل
ای قمری پرکشیده از تن
برگرد به آشیانه دل
قدقامت خویش با توگویم
وقتی تو شوی روانه دل
هنگامه عشق است و نماز است
با اشک، بشوی خانه دل
 

 
**************


ندای آفرینش

دلم گوید که بازآ سوی قرآن
رها کن عقده های کهنه از جان
بسوی شکوه های نیمه شب رو
دعا کن با دو چشم پاک و گریان
بخواه از دلبر عرفانی خویش
که یاری مان کند در موج و طوفان
ببین طوفان چه وحشی و خراب است
کمک جو از اشارتهای قرآن
بخود بازآ و دلبر را صدا کن
خدایا رحمتت بر ما بباران
خدایا هر جوانی که اسیر است
اسیر خویش یا نیرنگ شیطان
به آیات کتابت یاریش کن
و آزادش کن از بند گناهان
جوان! بشنو ندای آفرینش
بگیر عبرت تو از گم کرده راهان
مرو راهی که افتی در بیابان
مکن کاری که گردی تو پشیمان
برو جایی که بوی یار باشد
دلم گوید که بازآ سوی قرآن.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید